கெட்ட செயல்களுக்கும் நறுமணத் தைலத்திற்கும் ஓர் ஒற்றுமை உண்டு. இரண்டையும் மறைக்க முடியாது.

- கார்லைல்