உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும் என்பது முக்கியமல்ல;
உங்களுக்குத் தெரிந்ததைக் கொண்டு எவ்வளவு செய்து முடித்தீர்கள் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது.

- ஹாரி மேடக்ஸ்