உறுதியுள்ளவன், உள்ளத்தில் திடமுள்ளவன் 
உலகைத் தனக்கு வேண்டிய முறையில் 
அமைத்துக்கொள்கிறான்.


- கதே