கடவுள் மாறாதவர்.
அவரைப் பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கும்
எண்ணங்களே மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன.

-மகாத்மா காந்தி