ஒரு விஷயத்தை மறக்க முயலும் போது தான்
நம்முடைய ஞாபக சக்தி பிரமாதமாக வேலை செய்கிறது.

- பிராங்க்ளின் ஜோன்ஸ்