நம் தொடக்கங்களை
நாம் நன்கு கவனித்துக்கொள்வோம்;
முடிவுகள் தானாகவே சமாளிக்கப்படும்.

- அலெக்ஸ் கிளார்க்