நிகழ்காலமான 'இன்று' வாழ்வதற்கு பழகுங்கள்.
எதிர்காலம் பற்றிய கவலை வேண்டாம்.

-பகவான் ஸ்ரீரமணர்