மண்ணுலகில்
மனிதருக்கு வேண்டியது வெகு சொற்பம்;
அதுவும் சில நாட்களுக்கே.

-கோல்ட் ஸ்மித்