வெறும் வளர்ச்சி எவரையும் மனிதனாக்குவதில்லை
சிந்தனைதான் மனிதனை உருவாக்குகிறது.

- ஜஸ்ட் டெயிலர்