எங்கே போகிறோம் என்பதைத் தெரிந்துகொண்டவனுக்கு எல்லோரும் வழிவிடுகிறார்கள்.

-டேவிட் ஜோர்டன்