நம்முடைய கனவுகளை
லட்சியங்களை அடைய
இடையிலுள்ள தடைக் கற்களை
உடைக்க வேண்டும்.

-  அம்பேத்கார்