நாட்டுக்காக நீ
ஒன்றும் செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை;
நாட்டை அந்நியனுக்கு
அடகு வைக்கும் வேலையை செய்யாதே.

-சாகர்