மண்ணில் மனிதனுக்கு மனிதன்
செய்யும் கொடுமை
எண்ணற்ற ஆயிரம் பேரை
பொங்கி எழச் செய்யும்.

- ராபர்ட் பர்ன்ஸ்