வலிமையும் உணர்ச்சியும் சாதிப்பதை விட
பொறுமையும் காலமும் அதிகமாக சாதித்து விடும்.

- லாபென்டேயின்