குழப்பம் விளைவிப்பது
கொலையை விட மிகக் கொடியதாகும்.

-திருக்குர்ஆன்