செயல் ஆற்றல் நிறைந்த சிறந்த அறிவாளிகளிடம்
நல்லவைகளைச் செய்யத் தேவையான
அதிகாரம் இல்லாமலிருப்பதுதான்
உலகத்தின் மிகப்பெரிய சாபக்கேடு.

- ஹீரோடோஸ்