சில விஷயங்களை
புரிந்தால் தான்
அனுபவிக்க முடியும்;

சில விஷயங்கள்
அனுபவித்தால் தான்
புரியும்.