உங்களது வாழ்க்கை
எப்போதும் நிறைவாக இருக்கிறது
என்று எண்ணுங்கள்.
இதை உங்கள் மனதில்
வற்புறுத்திக் கூறி பதிய செய்துவிடுங்கள்.
வாழ்க்கையில் எப்போதும்
நிறைவைப் பற்றியே சிந்திப்பதால்
அதன் மூலமே மேலும் உண்மையான
நிறைவான வாழ்க்கையைப் பெற்றுவிடுவீர்கள்.
இது உறுதி.

- என். வீ. பீல்