தனக்கு எது திருப்தியானதோ
அதை செய்யாமல்
மற்றவர்கள் நம்மை
மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக
புகழும் பொருளும் தேட
சிரமம் எடுத்துக்கொள்பவன்
என்னைப் பொறுத்தவரை முழு மூடன்.

- கதே