ஒரு நாட்டின் மிகுந்த 
விலை மதிப்பு மிக்க 
செல்வம் எது என்றால் 
ஆரோக்கியத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் 
வாழும் மக்கள் தாம்.

- ரஸ்கின்