தலைவர்களாய் இருப்பவர்களுக்கு
எப்போதும் போராட்டம் தான்;
முன்னே செல்வோரை
இழுத்து பிடிக்கவேண்டும்;
பின்னே வருவோரை
இழுத்துக்கொண்டே போகவேண்டும்.

- ஸ்டாலின்