யாருடைய கை 
வாங்குவதற்கு நீள்கிறது 
அவன் மிக தாழ்ந்தவன்;

யாருடைய கை 
கொடுப்பதற்கு நீள்கிறதோ  
அவன் மிக உயர்ந்தவன்;

- சுவாமி விவேகானந்தர்