தோட்டத்தில் உள்ள மலர்களை எண்ணுங்கள்;
பழுத்துவிட்ட சருகுகளைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்க வேண்டாம்.
நட்சத்திரத்தைப் பார்த்து மகிழுங்கள்;
இருளைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம்.

- விவேகானந்தர்