ஆற்றலுக்கு மேலும் கீழும் 
சந்தர்ப்பம் எனும் சக்கரங்கள் 
சுழன்று கொண்டு இருக்கின்றன.

- கார்லைல்