அனைவரையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்;
எனக்கு பிடிக்காத எவரையும் நான் இதுவரை சந்தித்ததே இல்லை.

-பவுண்டன்