நீ உலகம் விரும்பக்கூடிய ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு
காட்டின் நடுவே உட்கார்ந்திருந்தாலும்
மக்கள் உன்னைத் தேடி ஒற்றையடிப் பாதை போட்டுகொண்டு
உன்னிடம் வந்து சேர்ந்து விடுவார்கள்.

- எமர்சன்