வாழ்க்கையிலும் சரி விளையாட்டிலும் சரி
கடைபிடிக்க வேண்டிய முறை ஒன்றுதான்.
எதிர்வருவதை பலம் கொண்ட மட்டும்
உதைத்து அடிக்க வேண்டும்.

- தியோடர்  ரூஸ்வெல்ட்