மேலே ஏறும்போது சந்திப்பவர்களிடம் 
இனிமையாகப் பழகுங்கள்;
ஏனெனில் கீழே இறங்கும்போதும் 
அவர்களைத் தான் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள்.

- மிஸ்னர் 


கடலை விட மது
அதிகமான ஆட்களை
மூழ்கடித்துச் சென்றிருக்கிறது.

-பப்ளியஸ் சைரஸ்


ஐந்து வயது வரை செல்லமாக வளர்க்கவும்;
பின் பத்து வயது வரை கண்டித்து வளர்க்கவும்;
பதினாறு வயதான பிறகு நண்பனாகக் கருதி நடத்தவும்.

- சாணக்ய நீதி