பிறக்கும் போது அழுதுகொண்டு வந்தோம்;
போகும்போது சிரித்துக்கொண்டு போகும்படி
வாழ வேண்டும்.

-எஸ்டோனியா பழமொழி

உங்களை மாற்றுகின்ற ஆற்றலைக் கொண்ட
கோபத்தைக் கைவிடுங்கள்;
கோபம வாயைத் திறக்கும்
ஆனால் கண்களை இறுக்கமாக மூடிவிடும்.

-கேட்டோ

அதனதன் தன்மை அறிந்தே
நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும்.

-புத்தர்

ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும்
வாய்ப்பு இல்லாவிட்டால்
அந்த ஆற்றல்
மதிப்பற்றுப் போய்விடுகிறது.

-நெப்போலியன்

நல்லது கெட்டது
நீதி அநீதி
இவைகளை வெவ்வேறு என்று நினைக்காதீர்கள்.
இரண்டுமே இணை பிரியா நண்பர்கள்.

-கல்லி கிப்சன்

செயல்புரியும் ஆற்றல் உள்ளவன்
செயல் புரிவான்;
அது இல்லாதவன்
வெறுமனே பேசிக்கொண்டு இருப்பான்.

-பெர்னாட்ஷா

பணத்தின் கேள்வி எழும்போது
எல்லோரும் ஓர் குலமே.

-வால்டேர்