கவலை
நம் சவப்பெட்டிக்கு ஒரு ஆணியை சேர்க்கிறது;
சிரிப்பு
ஓர் ஆணியை கழட்டுகிறது.

- பீட்டர் பிண்டார் 

தெரிந்தே எதையும் வீணாக்கும் பழக்கம்
விரைவில் அதைத் தேடி அலைய வைக்கும்.

- ஸ்காட்லாந்து பழமொழி