துணிவு!
இதில்தான் உங்களின் மேதைத்தனம், ஆற்றல், அற்புதம்
என அனைத்தும் புதைந்து கிடக்கின்றன.

- கதே 

ஒரு மனிதனால் செய்யக்கூடிய சாதனையை
இன்னொரு மனிதனாலும் நிச்சயமாக செய்ய முடியும்.

-சுவாமி விவேகானந்தர் 

முயற்சி செய்தாலொழிய
உன்னுடைய அதிர்ஷ்டத்தை நீ  சோதிக்க முடியாது.

- பெக்லே 

உங்களின் மிகச் சிறந்த நண்பன் யார்?
உங்களின் சேமிப்பில் இருக்கும் பணமே!
அந்தச் சேமிப்பை வைத்தே முன்னுக்கு வர உங்களால் முடியும்.
அதற்குத் தேவை உங்களின் துணிச்சல் மட்டுமே.

- என்..ஹில் 

சத்தியத்தை வளைத்து விடலாம்;
ஆனால் எதனாலும் அதனை முறிக்க முடியாது.

- ஸ்பார்ஜியன் 

நாம் பொறுமையாக இருக்கலாம்;
ஆனால் சோம்பேறியாகி விடக் கூடாது.

- மாத்யூ க்ளீன்