நாம் திருந்தும்போது
அரசும் திருந்தியே தீரும்.

-மகாத்மா காந்தி


மற்றவர்கள் உன்னை
கீழே வீழ்த்த முயன்றால்
நீ அவர்களுக்கு
மேலே இருக்கிறாய்
என்று அர்த்தம்..நெருப்பு
விறகைத் தின்பது போல
கபடமும், பொறாமையும்
நன்மைகளைத் தின்றுவிடும்.

- முகமது நபி


ஒரு நகரம்
நல்ல சட்டங்களினால்
ஆளப்படுவதை விட
நல்ல ஒருவரால்
ஆளப்படுவதே மேலானது.

- அரிஸ்டாட்டில்


அவசியத்திற்கு
எந்த சட்டமும்
தெரியாது.இன்பத்தின் ஒரு கதவு மூடும்போது
மற்றோர் கதவு திறந்திருக்கிறது;
ஆனால்
மூடிய கதவையே உற்று நோக்குவதால்
நமக்காகத் திறந்திருக்கும் கதவை
நாம் பார்ப்பதில்லை.

- ஹெலன் கெல்லர்