தொலைவில் தெரிவதைப் பற்றி சிந்திக்காதவனுக்கு
துன்பம் அருகில் காத்திருக்கிறது என்பது
தெரியாமலே போகிறது.

- கன்பூசியஸ்

பணம் சேமிப்பதென்பது
ஊசியால் குழி தோண்டுவது போன்றது.

-பாரசீகப் பழமொழி

அரசியல் மேதைகளாய் திகழ வேண்டியவர்கள்
ஜனநாயகத்தால் தாழ்ந்து
அரசியல்வாதிகளாய் மாறியுள்ளதால்
உலகுக்கு உபத்திரவம் தான்.

-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி