கற்பனை உலகம், கண்ணில் காணும் உலகத்தைவிட சுவையானது.
தங்கு தடையில்லாமல் எங்கேயும் போக முடிகிறது.

ஆனால், உள்ளம் காட்டுகிற இடமெல்லாம்
கைக்குக் கிடைத்து விடுவதில்லை.

-கண்ணதாசன் 

அன்பு மூளையில் இருந்து வருவதல்ல;
இதயத்தில் இருந்து வருவது.

-ஜீவா 

பிறருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பது நாணயம்;
பிறர்க்கு வாக்கு கொடுக்காமல் இருப்பது அறிவுடைமை.

-கல்கி 

சோம்பேறித் தனம் உங்களை அண்டலாகாது;
மது பானத்தைக் காட்டிலும் மகாப் பாதகமானது அது.

-ஸ்டீவ் சுமித் 

கஷ்ட நஷ்டங்களை அடைந்த பிறகே மனிதன்
அதிக அடக்கத்தையும் பணிவையும் பெறுகிறான்.

-பிராங்க்ளின் 

இருப்பவன் என்று கருதப்பட்டு
இல்லாதவனாக வாழ்பவன்
திண்டாட நேருகிறது.

-கவிஞர் கண்ணதாசன்