மனித இயல்பை பற்றிய அறிவே
அரசியல் கல்வியின் தொடக்கமும் முடிவும் ஆகும்.

- ஹென்றி ஆடம்ஸ்

மனிதரின் இயல்புகள் ஒரே தன்மையன.
அவர்களின் பழக்க வழக்கங்கள் தான் அவர்களைப் பிரித்து
பெரிதும் வேறுபடுத்துகின்றன.

- கன்பூசியஸ்

விதியிடம் கண்டிப்பான நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது
அடிமைத்தனத்திலேயே மிகக் கொடியது.

- எபிக்யூராஸ்

நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதை வைத்து
நாம் நம்மை மதிக்கிறோம்;
நாம் என்ன செய்துள்ளோம் என்பதை வைத்து
உலகம் நம்மை மதிக்கிறது.

- லாஸ்பெல்லோ

சாக்கடை நீரில் குப்பையைக் காண்பதா
அல்லது வானத்தைக் காண்பதா?
உன் இஷ்டம்.

- ரஸ்கின்

நெற்றியைக் காயப் படுத்துவதை விட
முதுகை வளைத்துச் செல்வது நல்லது.

- பெர்னாட்ஷா

பெண்ணில்லாத வீட்டிற்கும்
வீட்டிலில்லாத பெண்ணிற்கும்
மதிப்பில்லை.

- பிரான்சிஸ் பேகன்