காத்துக் கொண்டிருப்பது பெரிய விஷயம் அல்ல;
ஆனால் பிறரைக் காக்க வைப்பதே துன்பம்.

-கண்ணதாசன் 

ஒரு நேர்த்தியான மனைவி
எப்போது வெளியே சென்றிருந்தாலும்
உடனே வீட்டுக்குத் திரும்ப
ஆவலுள்ளவாய் இருப்பாள்.

எங்கே தன் கணவன்
தனிமையைச் சந்தோஷமாக
அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பானோ
என்ற பயத்தால்.


-வால் ஸ்ட்ரீட் நூலிலிருந்து 

கழுதையின் வாலை ஒரு மனிதன்
முத்தம் இடுகிறான் என்றால்
எல்லாம் காரியமாகத்தான்.

-பாரசீக பழமொழி 

பைத்தியக்காரனை நிச்சயம் திருத்தி விடலாம்;
தற்பெருமை பேசுபவனை மட்டும் திருத்தவே முடியாது.

-ரூசோ 

எண்ணெய் இல்லாத விளக்கானது எதற்கும் பயனில்லை.
அதுபோலத்தான் பொறுமையில்லாத மனிதனும் மதிக்கப்படுவான்.

-கெகோவியா 

நீ ஒருவனிடத்தில் உதவியாகப் பெறக்கூடியதை
எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் உரிமையாகக் கேட்காதே.

-ஜே.சி.காலின்ஸ்