கையில் மிஞ்சியதைப்
பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்வதைப் போன்று
ஆதாயம் வேறில்லை.

- பபிலியஸ் சைரஸ்


எதிரிகளைத் தாக்க
கட்டப்படும் கோட்டைகளே
கல்வி சாலைகள்.

- கன்பூசியஸ்