வணங்க ஆரம்பிக்கும்போதே
வளர ஆரம்பிப்போம்.

-கோல்ட்ரிட்ஜ் 

அறிவை விட தைரியத்தினால் தான்
பல பெரிய காரியங்கள் சாதிக்கப்படுகின்றன.

- டேல் கார்னேகி 

மற்றவர்களால் முடியாததை செய்து காட்டுவது திறமை;
திறமையால் முடியாததை செய்து காட்டுவது மேதாவித்தனம்.

-வில் ஹென்றி 

கடவுளை அடைய நொண்டும் மனிதன்
நரகத்தை அடைய தாவுகிறான்.

-ஹெரால்ட் நிக்கல்சன் 

இரண்டு பக்கமும் கூர்மையுள்ள கத்தியை
ஜாக்கிரதையாக கையாளவேண்டும்.
இதே மாதிரி எந்தப் பக்கமும் சேரக்கூடிய மனிதர்களோடு
ஜாக்கிரதையாகப் பழகவேண்டும்.

-கண்ணதாசன் 

பெண்ணே உன்னைக் காதலிக்க எத்தனையோ பேர்.
ஆனால் அவர்களுள், ஒருவனின் குறைகள் அனைத்தையும்
தாங்கும் மனவலிமை இருந்தால் மட்டுமே காதலி.
இல்லையெனில் ஒருபோதும் எவரது காதலையும் நீ அங்கீகரிக்காதே.

-தாமஸ் கேம்பியன்