ஒரு லட்சியத்தை மேற்கொள்ளுங்கள்,
அதை அடைவதற்காக விடா முயற்சியுடன்
உழைத்து முன்னேறுங்கள்.

- டாக்டர் அம்பேத்கர்

உங்களின் வறுமை உடன் பிறந்தது,
தவிர்க்க முடியாதது, தீர்க்க முடியாதது
என்றெண்ணுவது மடமை ஆகும்.

- டாக்டர் அம்பேத்கர்

பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆவது
கண்ணைக் கட்டிக்கொண்டு விளையாடுவது போன்றது.

-எமெர்சன்

அறிவு ஆற்றை போன்றது;
எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறதோ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு சந்தடியின்றி அமைதியாக இருக்கும்.

-இங்கர்சால்

நாம் எழுத்தால் புத்தகத்தால் சண்டையிடுகிறோம்.

-ஷேக்ஸ்பியர்

மரம் தனது கனிகளை தானே உண்பதில்லை;
தடாகம் தனது நீரை தானே குடிப்பதில்லை;
அதுபோல தாம் சேர்த்த செல்வத்தை
தானே வைத்துக்கொள்ளாமல்
பிறர்க்கு கொடுப்பவர்களே
பண்புடையவர்கள்.

- நஹீம்

ஆணின் பேச்சுக்கு
சரியான போட்டி
பெண்ணின் மௌனம்தான்.

-பென் ஜான்சன்