உழவன், 
தனது நிலத்தை நாள்தோறும் சென்று கவனிக்காமல் இருந்தால், 
அவனால் வெறுப்புற்று விலகியிருக்கும் மனைவிபோல 
அது விளைச்சலின்றிப் போய்விடும்.

-திருவள்ளுவர்

உலகம் எப்படி இருக்கிறதோ
அப்படியே கொள்ளுங்கள்;
எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்று பாராதீர்கள்.

- ஜெர்மன் பழமொழி

வயதானவர் ஒரு குமரியை மணப்பது
இன்னொருவர் படிப்பதற்கு
நாம் புத்தகம் வாங்குவது போல.

- எச்.டபிள்யூ ஜான்சன்

எல்லோரும்
தங்களை வாழ்த்தவேண்டும்
என்று விரும்புவதில்லை;
எதிரிகளைச் சபித்தாலே போதும்
என்று விரும்புகிறார்கள்.

-ஹரால்ட் நிக்கல்சன்

மனிதன் உருவாக்கும் போலிப் பணத்தை விட
பணம் உருவாக்கும் போலி மனிதர்களே அதிகம்.

- சிட்னி ஹாரிஸ்

முட்டைகள் பாறையின் மீது
மோத முடியுமா?

-மலாய் பழமொழி

நான் ஒரு வெட்டியானாகவோ
தூக்குப் போடுகிறவனாகவோ
இருந்திருந்தால்
சில பேர் விஷயத்தில்
மகிழ்ச்சியோடு வேலை செய்திருப்பேன்.

-டக்லஸ் ஜெரால்ட்