மனித வர்க்கம் பயன்படுத்தி வரும் மருந்துகளிலேயே
சக்தி மிக்க மருந்து வார்த்தைகள் தாம்.

-ரூர்யார்ட் கிப்ளிங் 

வாழ்க்கை என்பது நீயே அமைப்பதாகும்.
பின் எதற்காக கவலை கொள்கிறாய்?

- ரோமர்

அனுபவம் ஓர் உயர்ந்த நகை. அது அரியதாகத்தான் இருக்கும்.
ஏனெனில், மிகவும் கூடுதலான விலை கொடுத்தே வாங்கப்பட்டிருக்கிறது.

-ஷேக்ஸ்பியர் 

உன் உடலை ஆரோக்யமாக வைத்துக்கொள்.
மனித உடலைக் காட்டிலும்
சிறந்த புனிதஸ்தலம் வேறு ஒன்றுமில்லை.
கீதை படிப்பதை விட கால்பந்து விளையாடு.

-சுவாமி விவேகானந்தர்

எல்லோராலும் கவனிக்கப்படுகிற மனிதனை விட
யாராலும் கவனிக்கப்படாதவன்
அமைதியாக வாழ்கிறான்.

-கண்ணதாசன்

சிக்கி முக்கிக் கல்லுக்குள் நெருப்பு மறைந்திருப்பதை போல,
அறிவு என்பது தன்னுள்ளேயே மறைந்து கிடக்கிறது;
புறச்செயல் அதை வெளிக்கொணர்கிறது.

-சுவாமி விவேகானந்தர்