கடவுள் மாறாதவர்.
அவரைப் பற்றி மக்கள் தெரிந்து கொண்டிருக்கும்
எண்ணங்களே மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன.

-மகாத்மா காந்தி

மனிதனுடைய மனக்கோட்டைகள்
எவ்வளவுதான் வானலாவி இருந்தாலும்
காலம் ஒரு தடவை 'ப்பூ' என்று ஊதும்போது
தரை மட்டமாகிவிடும்.

- காண்டேகர் 

ஒரு மனிதன் ஜெயிலிலிருந்து வந்தாலும் 
கல்லூரியிலிருந்து வந்தாலும் ஒன்றுதான். 
மனிதனைத் தான் வேலைக்கு அமர்த்துகிறோம். 
அவன் சரித்திரத்தையல்ல.

- ஹென்றி போர்ட் 

அறிவுள்ள தேனீ
உதிர்ந்த மலரில்
தேனை நாடுவதில்லை.

- சீனப் பழமொழி 

பிறரால் பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்கள்
அமைந்த புதல்வரைப் பெற்றால்
ஒருவருக்கு ஏழு பிறவிகளிலும்
தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் அணுகாது.

- திருவள்ளுவர்

இதயத்திலிருந்து பிறக்கும் அன்பே பண்பு.
மூளையிலிருந்து தோன்றும் கூற்றே அறிவு.
அறிவை விட பண்பே உலகுக்குத் தேவை.

-வாரியார் 

தாயார் எவ்வளவு உற்சாகமாக அறிவு புகட்ட விரும்புகிறாளோ
அவ்வளவு உற்சாகமாக குழந்தையும் அதை ஏற்கவிருக்கும்.

- எமெர்சன் 

உலகை நடத்துகின்ற அறிவாகவும்,
எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஒளியாகவும், உயிராகவும்
எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவனே பிரமன் ஆவான்.

- தாகூர்