அனைவரையும் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்;
எனக்கு பிடிக்காத எவரையும் நான் இதுவரை சந்தித்ததே இல்லை.

-பவுண்டன் 

ஒரு ஏழையான முட்டாளுக்கு நிறைய பணம் கிடைத்தால்
அவன் பணக்கார முட்டாளாகத் தான் மாறமுடியும்.

-மில்லர் 

பிறர் மீது பகைமை கொள்வதற்குப்  போதுமான
சமயப் பற்று நம்மிடம் உள்ளது;
பிறர் மீது அன்பு கொள்வதற்குப் போதுமான
சமயப் பற்றுதான் நம்மிடம் கிடையாது.

-ஜோனாதன் ஸ்விப்ட் 

அளவுக்கு மிஞ்சிய சாமார்த்தியம் முட்டாள் தனத்தில் தான் முடியும்.

-ஜெர்மன் பழமொழி 

மகிழ்ச்சியின் முழு பயனை அடைய வேண்டுமானால்
கட்டாயமாக அதை பங்கு போட்டுக்கொள்ள
உங்களுக்கு ஒருவர் இருந்தாக வேண்டும்.

-மார்க் ட்வைன்

மதம் பற்றி ஒரு நாளும் போராடாதே;
மதம் பற்றிய சண்டைகளும் வாதங்களும்
ஞானசூன்யத்தைப் புலப்படுத்துகிறது.

-விவேகானந்தர்