தன்னைத் தானே அறிவதற்குச் சிறந்த வழி
தியானம் செய்வது அல்ல;
செயல்தான்.
உங்கள் கடமையை முழு ஈடுபாட்டுடன் முடியுங்கள்;
உங்களின் தகுதியும் தரமும் என்ன என்பதை
நீங்களே கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள்.

- கதே 

தனது ஆற்றலை உணர்ந்தவன்
தன்னுடைய துன்பத்தை இழந்தவன்.

- தாமஸ் கார்லைல் 

கடமைக்கான அடிப்படைக் கொள்கை சரியில்லாவிட்டால்
செயலும் சரியானதாயிருக்க முடியாது.

- எட்வர்ட்ஸ் 

சான்றோர்கள்  பிழையைத் தான் வெறுப்பார்கள்.
பிழை செய்தவனை வெறுக்க மாட்டார்கள்.

- ஷிண்டோ 

மற்றவர்களை கெட்டவர்கள் என்று சொல்வதன் மூலம்
நாம் நல்லவர்களாகி விட மாட்டோம்.

- மகாத்மா காந்தி 

குழந்தையைச் சிரிக்கச் செய்தாலன்றி
அதற்குக் கல்வி கற்பிக்க முடியாது.

- இராஜாஜி