மனிதனின் பரிவைத் தவிர
தெய்வீகமானது என்று சொல்ல
உலகில் வேறு எதுவும் கிடையாது.

- லேண்டர்

அன்பில் நம்பிக்கை வை;
அது துயரில் கொண்டு போய் விட்டாலும் பரவாயில்லை;
இதயத்தை மூடாதே.

-காண்டேகர்

விதியை முற்றிலும் வெற்றி கொள்ளும் ஆற்றல் 
மனிதனிடம் உள்ளது.
அதில் அவன் தோல்வியடைந்தால் 
மனிதனின் அறியாமையோ மடத்தனமோ தான் 
அதற்கு காரணம்.

-எட்வர்ட் லீ