ஒன்று தவிர்க்க முடியாது எனும் போது,
அதை எதிர்கொள்ளும் தைரியம்
வந்துதானே தீர வேண்டும்.


துன்பங்களை
வளர்ப்பதும் தனிமை தான்;
தணிப்பதும் தனிமை தான்.