தன்னை வெற்றி கொண்டுவிடுவார்கள்
என்று பயப்படுபவனுக்கு
தோல்வி நிச்சயம்.

பணத்தினால் வாங்கப்பட்ட
விசுவாசத்தை
பணம் அழிக்க முடியும்.

ஒருவன் தேவையற்றதை வாங்கினால்
தேவையுள்ளதை விற்க நேரிடும்.

மகிழ்ச்சி நமக்கு சொந்தமானது;
ஆஸ்தி அப்படியல்ல.

கீழே விழுந்தவன்
விழுவதற்குப் பயப்பட தேவையில்லை.

ஒவ்வொரு மலையும்
பள்ளத்தாக்கைக் கொண்டுள்ளது.

ஓர் எதிரியின் பொய்யான முத்தத்தை விட
ஒரு நண்பனின் அடி சிறந்தது.