பிரியமான வேலை எதுவும் கஷ்டமானதே அல்ல.

-ஹென்றி போர்ட் 

பேசிக்கொண்டே இருந்தால் முடிவில்  பேச்சுதான் மிஞ்சி நிற்கும்.
ஒரு அடி நிலம் கூட வாங்க முடியாது.
செயல்பட்டுக் கொண்டே இருந்தால்
அது தேவையான அளவு நிலத்தையும் செல்வத்தையும்
முடிவில் தரும்.

- இங்கிலாந்து பழமொழி 

ஏழையாய் இருப்பதில்லை என்று
உறுதியாக முடிவு செய்யுங்கள்;
எப்பொழுதும் உங்களிடம் இருப்பதைவிடக் 
குறைவாகவே செலவு  செய்யுங்கள்.

- சாமுவேல் ஜான்சன் 

எவர் பேசுவதையும் கேட்டுக்கொள்;
ஆனால் சிலரிடமே பேச்சு  கொடு.

எவர் துன்பத்தையும் தெரிந்து கொள்;
ஆனால் உன் கருத்தை கூறிவிடாதே.

-ஷேக்ஸ்பியர் 

அறிவு என்பது ஆற்றைப் போன்றது;
அது எவ்வளவுக்கெவ்வளவு ஆழமாக இருக்கிறதோ
அவ்வளவுக்கவ்வளவு சந்தடியின்றி அமைதியாயிருக்கும்.

-பேகன் 

பொறுப்புகள்
தம்மைத் தாங்கக் கூடியவனைத் தேடிச் செல்கின்றன.
எப்படிச் செய்வது என்பதை அறிந்தவனிடம்
ஆற்றல் பாய்ந்து செல்கின்றது.

- ஹப்பார்ட் 

நீரும் நீர்க்குமிழியும் ஒன்றே.
நீர்க் குமிழி நீரிலே தோன்றி நீரிலேயே கலந்து விடுகிறது.
அது போல ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே.

-ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் 

எந்த நாடு துண்டு துண்டாகச் சிதறி
ஒவ்வொரு துண்டும் தன்னை
ஒரு நாடாகக் கருதுகிறதோ
அந்த நாடு பரிதாபத்துக்குரியது.

- கலீல் கிப்ரான்