தாயும், தந்தையும், ஆசிரியரும் நமக்கு
பேசக் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ;
உலகமோ
வாயை மூடிக் கொண்டிருக்க
கற்பித்திருக்கிறது.

-இங்கர்சால் 

வேறு மனிதனுடைய உள்ளத்தில்
ஒரு நல்ல எண்ணத்தை விதைத்தவன்
இந்த உலகத்தில் இருக்கும்
தவறுகளைக் கண்டுபிடிப்பவர்கள்
அனைவரையும் விட
உலகத்திற்கு நல்லதைச்  செய்தவனாகக்
கருதப்படுவான்.

-நெப்போலியன் ஹில்

நான் என்னுடைய லட்சியத்தை அடைவதற்கு
எது துணையாக இருந்தது
என்ற ரகசியத்தை வெளியிடுகிறேன்.
என்னுடைய பலம் எல்லாம்
என் விடாமுயற்சியில் அடங்கி இருக்கிறது.

-லூயி பாஸ்டர்