கடந்து போன நிமிடத்தை
விலைக்கு வாங்கி
அனுபவிக்க முடிகிற அளவுக்கு
இந்த உலகில் யாரும்
பணக்காரர்கள் கிடையாது.

- ஆஸ்கார் ஒயில்ட்


ஒருவரின் இயலாமை
மற்றவர்க்கு நகைச்சுவை.கங்கையின் தண்ணீருக்கு
பெரும் சக்தி இருக்குமானால்
காசியில் ஏன்
பாவிகள் இருக்கின்றனர்.

- கண்ணதாசன்


இன்பம் காண
நாம்
இயற்கைக்கு உண்மையாக இருந்து
வயதிற்கு ஏற்ப
வாழவேண்டும்.

- வில்லியம் ஹெச்விட்