உன் கடமையை
செய்ய முயல்க;
அப்போது உன் தகுதியை
உடனே அறிந்து கொள்ளலாம்.

- கதே


வறுமையில்லாத நாட்டில்
வள்ளல்களுக்கு இடமில்லை.

-சாமுவேல் பட்லர்