தனியொரு எதிரிக்கு எதிராக
மக்கள் கவனம் முழுவதையும் திரட்டி முடுக்கிவிட்டு
அந்த முனைப்பைக் கலைத்துவிடாமல்
கவனித்துக் கொள்வதில் தான்
தலைமைக் கலையுள்ளது.

- ஹிட்லர் 

மிகக் கூர்மையாக இருக்க விரும்பாதீர்கள்;
உங்களையே வெட்டிக்கொள்வீர்கள்.

- இத்தாலி பழமொழி 

மதங்களின் பெயரால் சண்டையிட்டுக் கொள்வது
மதங்களை அவமதிப்பதாகும்.

- தாகூர் 

உலகோடு அனுசரித்துப் போகாத குணமே
கலை அனைத்துக்கும் அடிப்படை.

- பென்ஹான் 

மனித மனம் போல்
நெகிழ்ந்து கொடுக்கக் கூடியது வேறு ஒன்றுமில்லை.
அடைக்கப்பட்ட நீராவிபோல்
அதை அடக்க அடக்க அழுத்தத்தை எதிர்க்க
அது மேலே எழும்புகிறது..

-த்ரையான் எட்வர்ட்ஸ்

ஏழையாய் இருக்கும்போது
இன்பம் காணத் தவறும் மனிதன்
செல்வந்தனாய் இருக்கும் போதும்
இன்பம் காண மாட்டான்.

- இங்கர்சால்

பயிர் செய்யும்போது
ஒருவன் தனியாக உழைக்கிறான்.
அறுவடை செய்யும்போது
நண்பர்கள் சுற்றி வளைக்கிறார்கள் .

- வாரியார் 

கோபம் வரும்போது
இரவும் பகலும் கடுமையாக
உழைக்கக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
உங்களிடமுள்ள அதிக அளவு சக்தியை
இப்படிப் பயனுள்ள வழிகளில் செலுத்த
இது ஒரு நல்ல வழி. கோபமும் குறையும்.

- ஹெச். ஹில்