இனிப்பான வாழ்க்கையையும் 
வரம்போடு அனுபவிக்க வேண்டும் 
என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளத்தான் 
இறைவன் இனிப்பான கரும்புக்கு 
கணுக்கள் வைத்திருக்கின்றான்.

- குரு சுராஜானந்தா எவனொருவன் தனக்குத் தானே 
கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்திக்கொண்டு 
அவற்றை கடைப்பிடித்து வாழ்கிறானோ 
அவனே சுதந்திரமானவன்.

- மகாத்மா காந்தி பல அரசுகளின் நிழல்களை
தமது குடைநிழலின் கீழ் 
கொண்டு வரும் வலிமை பெற்றவர்கள் உழவர்கள்.

- திருவள்ளுவர்