எல்லாமும் அழிவதை பார்த்துக் கொண்டே
தன் வாழ்வு மட்டும் நிலையானது
என்று எண்ணி மனித மனம்
துன்பத்துக்கு ஆளாகிறது.

- புத்தர்


குழந்தையாய் பிறந்து வளர்ந்து
சிறுவனாகி வாலிபனாய் மகிழும் நாம்
வயது முதிர்ந்து இறப்பதை விரும்புவதில்லை .

- புத்தர்