விற்காத பொருட்களின் மீது  
விலை குறைத்து எழுதி வையுங்கள் 
அந்தப் பொருட்கள் வேகமாக விற்பனை ஆகும்.

- ஹெச். ஹில் 

உங்களை நோக்கி வரும் ஒவ்வொரு நொடியையும் 
வாழ்வுக்குரியதாக ஆக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
எனவே முழுமையாக வாழுங்கள்.
ஒவ்வொரு வினாடியையும் அனுபவித்து வாழுங்கள்.
பிரச்சனை எதுவாயினும் அதற்காகவும் திறந்த மனத்துடன் 
வரவேற்கும் உள்ளத்துடன் வாழுங்கள்.

- ஓஷோ 


மனித சுபாவம் மிகவும் அற்புதமானது;
ஆயிரம் நன்மைகள் செய்துவிட்டு 
ஒரு தீமை செய்தால் போதும் 
ஆயிரமும் தீமை தான்.

-மாட்ரிக்