தவறாக வேண்டுமானால் சிந்தியுங்கள் 
ஆனால் உங்களுக்காக நீங்களே சிந்தியுங்கள்.

- வெஸ்ஸிஸ்