பெண்கள் இல்லையென்றால் ஆண்களுக்கு ஆறுதலே கிடைத்திருக்காது, ஆனால் பெண்களே இல்லையென்றால் ஆண்களுக்கு ஆறுதலே தேவையிருந்திருக்காது.

- பெர்னாட்ஷா