மாபெரும் செல்வத்தை விட நல்ல பெயர் சிறந்தது .

-இயேசு கிறிஸ்து