நோய் இல்லையென்று மனதில் உறுதி செய், மனம் போல் உடல் அமையும்.

-மகாகவி பாரதி