கோபம் ஒரு விலை மிகுந்த தவிர்க்க முடியாத பொருள்.
அந்தப் பொருளைச் செலவழிக்கும்போது
மனிதர்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரே லாபம் மனத்திருப்தி ஒன்று தான்.

-பிரெஞ்சுப் பழமொழி