கிராமத்தில் இருந்தாலும், நகரத்தில் இருந்தாலும்,
படித்த குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும், படிக்காத குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும் உங்களால் வெற்றியடைய முடியும்.
நீ யாராக இருந்தாலும் உழைப்பால், அறிவால் வெற்றியடைவாய்.

-டாக்டர் அப்துல் கலாம்