ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டால்
நம்மில் பலர் 
அதற்குப் பதில் அளிப்பதற்குப் பதிலாக
நாம் ஒரு கேள்வியை 
கேட்டு வைக்கிறோம்.