ஒரே நேரத்தில் இரு முயல்களை விரட்டினால் ஒரு முயலைக் கூட பிடிக்க முடியாது.

- கொரிய பழமொழி