நம்பிக்கை  ஒன்று  இருந்தால் போதும் , 
இருட்டில்  நடந்தாலும்  இமயம்  வரை  செல்லலாம். 


- ஓர் அறிஞர்