நம்பிக்கை இல்லாத இடத்தில் முயற்சியும் இருக்க முடியாது.
 

- ஜான்ஸன்