உண்மை ஒரு மைல் செல்வதற்குள் வதந்தி உலகை சுற்றிவிடும்.