அதிர்ஷ்டம் கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு கொடுக்கும்.

-பழமொழி