ஒய்யாரக்  கொண்டையிலே தாழம்பூவாம், உள்ளே இருப்பது ஈரும் பேனாம் .