தாயிற்  சிறந்த  கோயிலுமில்லை, 
தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை.

-பழமொழி