தானம் கொடுத்த மாட்டை பல்லைப்  பிடித்து பதம் பார்க்காதே.