மிக நல்ல புத்தகங்களை முதலிலேயே படித்துவிடு!
இல்லையெனில் அவற்றைப் படிக்க 
உனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காமலேயே போய்விடும்!

 -கோரா