எதற்கும் தயாராக இருப்பவனை நோக்கிதான் 
வாய்ப்புகள் வரும்.

-ஐலன் டைக்ஸ்