சோம்பேறி என்பவன் இரண்டு முள்களும் இல்லாத கடிகாரம்; 
அது நின்றாலும் ஓடினாலும் பயனில்லை! 

-கூப்பர்