ஒரு மனிதன் இறந்தபிறகு அவனை மறக்காமல் போற்றினால்தான் அவன் புகழ் பெற்றவனாகின்றான்.