மனிதனுக்கு துணிச்சலைப் போன்ற உண்மையான நண்பன் வேறு யாருமில்லை.

-சாணக்யன்