பெண்கள் வெற்றி கொள்ள மாத்திரம் அல்ல,
வெல்லப்படவும் விரும்புகின்றனர்.

-தாக்கரே